Một văn bản có chứa một liên kết (link) mà khi bạn click vào một từ từ đó đưa bạn tới một trang web mới, đó là siêu văn bản. Và ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản gọi là HTML.

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để tạo nên cấu trúc cơ bản của 1 trang web.

Bố cục của 1 trang html như sau:

Nó được bao bởi cặp thẻ mở <> và đóng </> với các câu lệnh đặc trưng cho những chức năng riêng mà nó muốn hướng tới.

Các thẻ cơ bản trong html hỗ trợ tốt cho seo:

<head></head>: Đây là cặp thẻ cho google biết web site của bạn hướng tới khía cạnh nào. Trong đó các cặp thẻ con nằm trong nó giúp google hiểu được là <title> và <meta>.

<title></title>: đây là cặp thẻ quan trọng nhất trong seo giúp google biết được trang web này nói về vấn đề gì. Vì thế bạn có thể cho từ khóa trọng tâm mà mình muốn hướng đến vào trong thẻ này.

Thẻ <meta>: trong này có chứa một đoạn mô tả ngắn để google có thể hiểu sâu sắc hơn về nội dung của trang web mà bạn muốn truyền đạt.

<body></body>: Thẻ chứa toàn bộ nội dung website và được hiển thị ra ngoài bạn có thể nhìn thấy được.

<ul>,<li>: là các thẻ danh sách, giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin.

<h>: bao gồm các thẻ từ <h1> đến <h6> . Đây là các thẻ tiêu đề của bài viết được phân cấp từ h1 đến h6 có tác dụng làm điểm nhấn cho bài viết.

<img>: thẻ chèn hình ảnh hiển thị trên website.

<alt>: thẻ tối ưu thuộc tính của ảnh. Giúp google dễ dàng tiếp nhận, phân loại thông tin.