Bước Ba: Diễn họa các triển vọng liên kết để giúp cho các quyết định chiến lược Ở bước này, chúng ta có thể đánh giá độ khó để lấy liên kết sử dụng cột "Percent External" và độ uy tín của liên kết trả về sử dụng cột "Domain Authority". Hãy diễn họa điều này để chúng ta có thể ra quyết định nhanh chóng! Sử dụng diễn họa R Tôi thích tạo diễn họa trong R vì lý do thẩm mỹ, nhưng bạn cũng có thể dụng Excel hoặc Google Spreadsheets. 1- Tải bảng tính dưới định dạng CSV từ Google Drive bằng cách chọn "File->Download As->Comma-separated values (.csv, current sheet)". 2- Tải chương trình R và khởi động nó. 3- Cài đặt ggplot2 bằng cách khởi chạy lệnh sau: install.packages("ggplot2") và sau đó cài đặt grid: install.packages("grid") 4- Cuối cùng thì ta có thể tạo biểu đồ bằng lệnh sau: require(ggplot2) require(grid) link <- read.csv("C:\\{Directory}\\all_outlinks .csv") str(link) qplot(link$Domain.Authority,link$Percent.External, size =link$Domain.Authority, color = link$Domain, label = link$Domain) + geom_hline(yintercept=mean(link$Percent.External), color="red") + geom_vline(xintercept=mean(link$Domain.Authority), color="red") + geom_text(color = "black", size = 2) GHI CHÚ: • Bạn sẽ phải dẫn hướng đến tập tin .csv. Người dùng Windows cần chỉ dẫn thư mục với hai dấu gạch chéo (ví dụ C:\\). • Các tên của cột có thể sẽ khác tùy theo cách đặt tên của bạn. Khi bạn khởi chạy str(link) nó sẽ chỉ báo việc đặt tên các cột trong R (xem phần lệnh in đậm). Đoạn mã lệnh sẽ cho ra biểu đồ như sau (ví dụ cho từ khóa "SEO"):

link-prospect-cut

Lưu ý các phần được tạo ra bởi hai đường màu đỏ. Phần phía trên bên phải là phần của các mục tiêu liên kết tốt nhất. Các liên kết đó có uy tín tên miền cao nhất và đồng thời chúng cũng liên kết nhiều nhất đến các trang bên ngoài. Trong ví dụ với từ khóa "SEO", chúng ta thấy trang seo.alltop.com là liên kết chúng ta nên theo vì nó có uy tín tên miền cao và nó liên kết với các miền ngoài một cách thường xuyên. Vì thế, một liên kết từ tên miền đó có thể dễ dàng có được. Bước Bốn: Bắt đầu xây dựng các liên kết Xây dựng liên kết là một phần quan trọng của SEO, nhưng có thể khó khăn để xác định phải bắt đầu từ đâu. Sử dụng phương pháp mà tôi vừa trình bày ở trên sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lượng về việc tìm các liên kết uy tín mà bạn có cơ hội có được ở đâu và điều đó có ý nghĩa nhất dựa trên các từ khóa của bạn. Nguồn: http://searchengineland.com/